Кристалите на сфена поразяват със своята необикновена красота. Ако минералът би бил по-твърд, той без съмнение би влязъл в десятката на най-добрите ювелирни камъни. Кристалите на сфена притежават висока диспресия и по играта на светлината минерала превъзхожда дори елмаза. Минералът може да образува както прозрачни, така и непрозрачни кристали. Първоначално с името сфен са били наричани камъни със светъл цвят, а под термина „титанит” са се подразбирали минерали с тъмно-кафява и черна окраска. Сега разлика между тези разновидности на сфена не се установяват. За ювелирни камъни се считат прозрачните кристали с жълт, зеленикаво-жълт и кафяв цвят. Срещат се и минерали с тревисто-зелен цвят, задължени за своята окраска на примесите на хром. Ребрестият титанит лесно може да бъде намерен сред другите камъни. Удвояването на някои ребра на обработения камък, при поглед по площадката на реброто може да се наблюдава с невъоръжено око. Въпреки това, в качеството си на ювелирен камък, сфена се използва рядко заради своята ниска твърдост. Висулки, обици от титанит трябва да се носят много внимателно, за да не се повреди камъка. Сфенът се образува от силикатна течна маса, богата на метали при неговото застиване в недрата на Земята. Понякога минералът възниква в процеса на изменение на породите под въздействието на високи температури и налягане. Най-красивите прозрачни кристали се намират като правило в цепнатините и кухините на планинските породи.Ювелирните разновидности на сфена с красив зелен цвят се добиват в Залцбург (Австрия). Местните кристали достигат понякога 8 см. обем. Камъни с прекрасен зелен оттенък се откриват също и в Калифорния. А, образците на минерала от Бразилия, въпреки че те са доста голями (до 12 см.), не се ползват с голямо търсене от ювелирите. Работата е в това, че тези красиви жълто-зелени камъни почти напълно са покрити с нацепвания, което ги прави малко пригодни за гравиране.Красивите кристали на сфена украсяват много минералологични колекции. Подобни образци са доста скъпи и често тяхната цена се изравнява със стойността на такива скъпоценни камъни като граната, циркона и шпинела. Сред гранатите от Прибайкалието попадат и кристали на сфена до 20 – 25 см. На север в Карелия често се намират тъмно-кафяви и черни кристали на сфена. Има месторождения в Урал, в Илменската планина. Названието на минерала е дадено от Р. Ж. Хауи, който е обърнал внимание преди всичко на формата на кристалите му. „Сфен” в превод от гръцки означава „клин”. Този термин и днес остава в употреба, въпреки че често се използва неговия синоним „титанит”, даден на минерала заради съдържащия се в него титан. В магмените породи на месторождението Хибини (Колски полуостров) има големи залежи на минерала. Местният сфен почти напълно отива за извличане на титан, въпреки че някои образци на камъка са включени в състава на известни колекции. Сфена има високо светопречупване. Блясъкът на добре гравираните кристали се приближава до елмазния. Минералът е чуплив в следствие на своята висока хомогенност. Твърдостта на сфена е 5 – 5,5 и може да се надраска със стоманен нож. Камък, пригоден за гравиране се добива в Австрия (Залцбург), Швейцария, Канада, САЩ (Калифорния), Италия, Мексико, Бразилия, Мадагаскар. В магмените породи сфенът понякога образува плътни участъци. Тук кристалите на минерала се добиват в качеството си на титанова руда. Минералът се среща в лавинните кухини и вулканичните шлаки, а също и в алпийските жили. Съпътстващи минерали са: диопсид, гранат, епидот, калцит, циркон, кварц и други. Някои минерали, които много трудно се използват в качеството им на ювелирни камъни притежават както и сфена силна диспресия. Титанитът лесно се определя дори по формата на кристалите му, напомнящи на клин. Такива са, например, кристалите на хром-титанита, добивани в Урал. Титанитът е титанова руда, а също и източник на рядко срещани на Земята елементи (итрий, церий), присъстващи в него като примеси. Ювелирните камъни се използват за имитация на брилянтите. Минералите се обработват с брилянтова, стъпалковидна, фантазийна, комбинирана  гравюра, а също и във вид на кабошони.